คำอธิบายรายวิชา

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เช่น ไมโครคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสารข้อมูล ระบบเน็ตเวิร์ก ระบบซอฟต์แวร์ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เครื่องมือการเข้าถึงสารสนเทศ ทักษะการเข้าถึงสารสนเทศ ฐานข้อมูลสารสนเทศ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และการอ้างอิง ฝึกปฏิบัติการ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานและใช้เทคโนโลยีสานสนเทศได้อย่างเหมาะสมได้

ออนไลน์

http://xat.com/web_gear/background/xat_gears.jpg

วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

  ประวัติส่วนตัว

ชื่อ                                     นายศรีสุทัศ      นามสกุล   กุลชาติ 
ชื่อเล่น                                 อ๊บ
รหัสนักศึกษา                    554152087
สาขาวิชา                             ชีววิทยา    รุ่นที่ 55    หมู่ 2
สังกัดคณะ                           วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์ที่ปรึกษา                   อาจารย์  ศุภลักษณ์ สุดขาวอาจารย์ อภินพ   จิตใจงาม     
นิสัยส่วนตัว                          เป็นคนที่พูดเร็ว  โกรธง่าย  หายเร็วเป็นบางเรื่อง    ร่าเริงแจ่มใส
ความสามารถพิเศษ               วาดภาพ เล่นกีฬา    มีความรู้ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ 
คติประจำใจ                          จงเตือนตนด้วยตนเอง,ไม่มีอะไรยากเกินกว่าความสามารถของคน
จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์          มนุษยสัมพันธ์ดีเยี่ยมบุคลิกภาพดี และมีความกระตือรือร้น
ความใฝ่ฝันในอนาคต              รับราชการ(ครู) นักวิจัย
งานอดิเรก                               ชอบวาดภาพ    ฟังเพลง   ปลูกต้นไม้
วิชาที่ชอบ                              ชีววิทยา 
สีที่ชอบ                                   สีเขียว   สีฟ้า    สีเหลือง   
เพลงที่ชอบฟัง                         ลูกทุ่ง-หมอลำ   สตริง    เพื่อชีวิต    
สิ่งที่อยากทำมากที่สุด         ต้องการเรียนให้จบปริญญาตรีมีงานทำที่มั่นคง

วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2556

ประวัติต้นกระดังงาสงขลา

ปฏิรูปประเทศไทย ปฏิรูปการศึกษาไทย
                                                  ปฏิรูปประเทศไทย ปฏิรูปการศึกษาไทย


เทคโนโลยีสารสนเทศ


เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอที (อังกฤษ: Information technology หรือ IT) หมายถึงเทคโนโลยีสำหรับการประมวลผลสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการรับ-ส่ง การแปลง การจัดเก็บ การประมวลผล และการค้นคืนสารสนเทศ ในการประยุกต์ การบริการ และพื้นฐานทางเทคโนโลยี สามารถแบ่งกลุ่มย่อยเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ คอมพิวเตอร์, การสื่อสาร และข้อมูลแบบมัลติมีเดีย ซึ่งในแต่ละกลุ่มนี้ยังแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆ ได้อีกมากมาย องค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนนี้